FOAXE-P/2021

TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE REHABILITACIÓN

Co fin de cubrir e atender a crecente demanda existente dunha parte das persoas asociadas, AMICO asumiu como compromiso procurar unha fórmula para facilitar o acceso á tratamentos especializados de rehabilitación.

AMICO

SERVIZO DE REHABILITACIÓN XI

O obxectivo é ofrecer tratamentos especializados e actividades a un custe máis axustado a cada economía persoal, pero prestado por profesionais habilitados.

O programa SERVIZO DE REHABILITACIÓN XI ten carácter continuísta e foi presentado á convocatoria de subvencións da Deputación de A Coruña para mantemento de servizos sociais (FOAXE-P/ ED-3 Tratamentos de rehabilitación).

Grazas a este programa organizamos unha oferta de actividades axeitadas ás características das persoas con discapacidade, e favorecemos a asistencia regular ás mesmas, o que permite mellorar a súa autonomía persoal e participación social.

QUE ATOPARÁS

NESTE PROGRAMA?

Unha oferta variada.

Nas actividades que sexa preciso, incorpóranse servizos de acompañamento e asistencia persoal gratuíto, e avalíanse as necesidades particulares manifestadas polas persoas participantes.

Sesións individuais de fisioterapia

Esíxese concertar cita previa coa clínica subcontratada.

Sesións individuais de terapia ocupacional

Esíxese concertar cita previa coa clínica subcontratada.

Sesións grupais de ximnasia adaptada e/ou exercizos terapéuticos, a través de grupos reducidos e características homoxéneas nas persoas participantes.

Planifícanse segundo a demanda anual mais habitualmente distinguimos: Grupos para persoas usuarias de cadeira de rodas. Grupos para persoas con patoloxía de Parkinson.Grupos para persoas con discapacidade xeral

REQUISITOS

DE ACCESO

Terán preferencia persoas asociadas e para iniciar será preciso contactar coa asociación e darse de alta no servizo.

Residir na provincia de A Coruña
Estar en posesión do certificado de grao de discapacidade
Aceptar as condicións de participación
Realizar a aportación económica prevista segundo tipo de actividade

APORTACIÓN

ECONÓMICA

10€/15€/18€

Valórase a capacidade económica persoal para facer fronte ás aportacións establecidas así como a concorrencia doutras axudas públicas que perciban (ex. Libranzas SAAD para a adquisición de servizos e/ou para coidados na contorna familiar).

As persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade económica que dificulte/impida o abono da aportación, poderán quedar exentas da mesma.

Tratamentos prestados por profesionais

As actividades deste programa están concertadas con terceiros axentes especializados na atención a persoas con discapacidade, que contan co instrumental e instalacións axeitadas a cada actividade, pero sobre todo, con profesionais especializados con gran capacidade de adaptación e que comparten o noso compromiso.

COGAMI

COGAMI
RUEPSS nº E0154

Tes interese en participar?Non dubides en contactar con AMICO

Notas:  Mentras dure a situación de crise sanitaria provocada a raíz da pandemia Covid-19, será obrigatorio adoptar as medidas de protección e prevención determinadas pola entidade e centros colaboradores.