Transparencia

De acordo coa Lei 19/2013, de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e como reforzo da actividade da asociación e garantía do acceso a información dos grupos de interese, informamos:


CANAL DE DENUNCIAS  INFORMACIÓN

  ORGANIZATIVA

  Ámbito de actuación

  Comarcal

  Estrutura organizativa

  Asemblea

  Xunta directiva:

  Elixida o pasado 22 de xuño de 2022 na Asemblea Xeral extraordinaria, con duración de 4 anos, está composta polas persoas socias seguintes:

  • Presidencia: Ana María Balboa Porto
  • Vicepresidencia: Ignacio Rodríguez Sáez
  • Secretaría: Mª Jesús Pérez Piñeiro
  • Vogalías: Mirta Pulleiro Landeira, Mª Jesús Pico Pardal, Alberto Pereira Ameneira, Patricia Vilas, Alberto Fernández Pérez e Antonio Vázquez Mayo

  Normativa de aplicación

  • Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia

  • Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo de asociacións

  • Lei de subvencións de Galicia

  Contratos celebrados coas AAPP:

  0

  Convenios subscritos coas AAPP:

  0

  Subvencións e axudas públicas:

  Deputación de A Coruña FOAXE.P/2023: 9.465,44 €

  Deputación de A Coruña FOAXE.P/2022: 8.072,25 €

  Deputación de A Coruña FOAXE.P/2021: 10.555,47

  Deputación de A Coruña FOAXE-P/2020: 10.780,39 €

  Deputación de A Coruña FOAXE- P/2019: 11.870,00 €
  Deputación de A Coruña FOAXE- P/2018:   7.500,00 €
  Deputación de A Coruña FOAXE- P/2017: 12.500,00 €
  Deputación de A Coruña FOAXE- P/2017:   6.509,32 €
  Deputación de A Coruña FOAXE- P/2016:   6.497,18 €

  *Importes xustificados e/ou previstos na resolución concesión.

  Retribucións percibidas polas persoas integrantes da dirección:

  0 €. Os cargos son gratuítos.

   

  Contas e Actividades anuais:

  Aprobadas o 22/06/2022

  Estatutos:

  Cartafol informativa da entidade

  Datos da organización

  • Inscrita no Rexistro de Asociacións de Galicia co nº:1992/002968-1 AC;

  • Inscrita no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Santiago de Compostela co nº: 222.

  • Inscrita no Rexistro de entidades de acción voluntaria co nº: O-266

  • Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co nº: E – 290.

  • Inscrita no Rexistro de Voluntariado da Xunta de Galicia co nº: 0 – 266.

  • Integrada na Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade COGAMI CORUÑA dende o 25/01/1997 e posterior ratificación da mesma o 06/04/2011

  Sede e instalacións

   O domicilio social da entidade sitúase en rúa Modesto Brocos, nº 7 bloque 3 baixos, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña.

  A asociación non conta con instalacións propias polo que cando organiza actividades, solicita espazos axeitados tanto a outras entidades como en edificios públicos.

  Medios materiais e humanos

  AMICO non conta con persoal asalariado propio. As actividades son organizadas por parte das persoas integrantes da Xunta Directiva e realizadas con persoal de apoio voluntario de carácter puntual. Cando se considera que é preciso especialización e actuación de profesionais acreditados, AMICO subcontrata as actividades con entidades, empresas ou profesionais cualificadas para a prestación dos servizos ou a execución das actividades propostas.